OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد
BS  4190 

این استاندارد یک استاندارد متریک بوده و شامل خواص مکانیکی و مشخصات ابعادی از سایز 5 تا 68 میلیمتر می‌باشد. پیچ های ساخته شده طبق این استاندارد با فولاد کربنی ساده و فولادهای آلیاژی است. پبچ های تولید شده با این استاندارد پرکاربردترین پیچ ها در صنایع ساختمانی و اسکلت های فلزی می‌باشد و به صورت متریک تولید می‌شود. این استاندارد برای تولید پیچ هاو مهره های شش گوش مورد استفاده قرار می‌گیرد .

این استاندارد اتصالات پیچی با استحکام کشش 300 تا بیش از 1200 مگاپاسگال را شامل می‌شود .

کلاس های موجود در این استاندارد به صورت  X.Y نشان دارده می‌شود. عدد  X ضرب در 100 نشان دهنده محدوده استحکام نهایی این پیچ ها و حاصل ضرب Xدر Yدر 10 نشان دهنده محدوده استحکام تسلیم مربوط به کلاس مورد نظر می‌باشد .

به عنوان مثال پیچ کلاس 10.9  در این استاندارد دارای حداقل استحکام نهایی 1000 MPa و حداقل استحکام تسلیم 900 MPa می‌باشد.

شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد امکان تولید کلیه کلاس های موجود در این استاندارد را دارا می‌باشد.
دانلود استاندارد

BS  4190