OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد
ASTM F594مهره ها در استاندارد ASTM F594

استاندارد ASTM F594 یک استاندارد آمریکایی است که به صورت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

این استاندارد برای مهره های با رزوه اینچی تدوین شده است.  سایز مهره های در این استاندارد از ¼ تا 1 ½ اینچ بوده و مهره ها با جنس فولاد زنگ نزن را شامل می شود. هفت گروه فولاد زنگ نزن تعریف شده است که این هفت گروه ده پایه مواد فولاد زنگ نزن آستنیتی ، دو فولاد فریتی ، چهار فولاد مارتنزیتی و یک فولاد رسوب سختی شده را شامل می شود. که البته شماره مواد ذکر شده مطابق با استاندارد AISI آمریکا می باشد.

گروه 1 : 304 , 305 ,304L , 384 , 18-9LW, 302HQ

گروه 2 : 316 , 316L

گروه 3 : 321 , 347

گروه 4 : 430

گروه 5 : 410

گروه 6 : 431

گروه 7 : 630

   گروه های 1 تا 4 در وضعیت کار سرد شده (cold worked ) مورد استفاده قرار می گیرند و گروه های 5 و 6 در وضعیت سختکاری شده (Hardened and Tempered ) و گروه 7 در وضعیت رسوب سختی شده (Aged Hardened ) بکار گرفته می شوند.

ترکیب شیمیایی آلیاژهای این استاندارد در جدول زیر آورده شده است .

خواص مکانیکی هر یک از گروه های آلیاژی و آلیاژها بسته به نوع وضعیت آنها که کار سرد شده ، عملیات حرارتی شده و رسوب سختی شده باشند متفاوت است . این خواص با توجه به موارد ذکر شده در جدولی که در ادامه آورده شده است آمده است.

Rockwell

Hardness

Proof Stress Heavy Hex Nuts

Ksi, min

Proof Stress Hex Nuts

Ksi, min

Nominal Diameter

Alloy Mechanical property Marking

Condition

Alloy Group

B85 max

76

70

1⁄4  to 11⁄2  , incl

F594A

AF

1

(303, 304, 304L

305, 384,

XM1, 18–9LW,

302HQ, 303Se)

B65 to 95, incl

81

75

1⁄4  to 11⁄2  , incl

F594B

A

B95 to C 32, incl

108

100

1⁄4  to 5⁄8  , incl

F594C

CW1

B80 to C 32, incl

92

85

3⁄4  to 11⁄2  , incl

F594D

CW2

C24 to C 36, incl

130

120

1⁄4    to 5⁄8  , incl

F594A

SH1

C20 to C 32, incl

119

110

3⁄4  to 1, incl

F594B

SH2

B95 to C 30, incl

108

100

11⁄8    to 11⁄4  , incl

F594C

SH3

B90 to C 28, incl

92

85

13⁄8    to 11⁄2  , incl

F594D

SH4

B85 max

76

70

1⁄4  to 11⁄2  , incl

F594E

AF

2

(316)

316L

B65 to 95, incl

81

75

1⁄4  to 11⁄2  , incl

F594F

A

B95 to C 32, incl

108

100

1⁄4  to 5⁄8  , incl

F594G

CW1

B80 to C 32, incl

92

85

3⁄4  to 11⁄2  , incl

F594H

CW2

C24 to C 36, incl

130

120

1⁄4  to 5⁄8  , incl

F594E

SH1

C20 to C 32, incl

119

110

3⁄4  to 1, incl

F594F

SH2

B95 to C 30, incl

108

100

11⁄8    to 11⁄4  , incl

F594G

SH3

B90 to C 28, incl

92

85

13⁄8    to 11⁄2  , incl

F594H

SH4

B85 max

76

70

1⁄4  to 11⁄2  , incl

F594J

AF

3

(321, 347)

B65 to 95, incl

81

75

1⁄4  to 11⁄2  , incl

F594K

A

B95 to C 32, incl

108

100

1⁄4  to 5⁄8  , incl

F594L

CW1

B80 to C 32, incl

92

85

3⁄4  to 11⁄2  , incl

F594M

CW2

C24 to C 36, incl

130

120

1⁄4  to 5⁄8  , incl

F594J

SH1

C20 to C 32, incl

119

110

3⁄4  to 1, incl

F594K

SH2

B95 to C 30, incl

108

100

11⁄8    to 11⁄4  , incl

F594L

SH3

B90 to C 28, incl

92

85

13⁄8    to 11⁄2  , incl

F594M

SH4

B85 Max

59

55

1⁄4    to 11⁄2  , incl

F594N

A

4

(430 , 430F)

B75 to 98, incl

65

60

1⁄4    to 5/8  , incl

F594V

CW1

B65 to 95, incl

59

55

3⁄4    to 11⁄2  , incl

F594W

CW2

C20 to 30, incl

108

100

1⁄4    to 11⁄2  , incl

F594P

H

5

(410, 416, 416Se)

C34 to 45, incl

173

160

1⁄4    to 11⁄2  , incl

F594R

HT

C25 to 32, incl

135

125

1⁄4    to 11⁄2  , incl

F594S

H

6

( 431)

C40 to 48, incl

194

180

1⁄4    to 11⁄2  , incl

F594T

HT

C28 to 38, incl

146

135

1⁄4    to 11⁄2  , incl

F594U

AH

7

(630)

استاندارد ASTM F593 پیچ ها متناسب با این استاندارد را ارائه می دهد. همانند بیشتر مهره های اینچی استاندارد ابعادی ANSI B18.2.2  بعنوان استاندارد مرجع برای ابعاد مهره های این استاندارد شناخته می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید استاندارد کامل را از انتهای همین صفحه دانلود کنید.


Composition , % Maximum except as shown

Alloy

Alloy Group

Others

Molybdenum

Copper

Nickel

Chromium

Silicon

Sulfur

Phosphorus

Manganese

Carbon

0.60 max

-----

8.0 to 10.0

17.0 to 19.0

1.00

0.15 min

0.20

2.00

0.15

303

1

Se 0.15 min

----

-----

8.0 to 10.0

17.0 to 19.0

1.00

0.060

0.20

2.00

0.15

303Se

1

----

----

1.00

8.0 to 10.5

18.0 to 20.0

1.00

0.030

0.045

2.00

0.08

304

1

----

----

1.00

8.0 to 12.0

18.0 to 20.0

1.00

0.030

0.045

2.00

0.08

304L

1

----

----

1.00

10.5 to 13.0

17.0 to 19.0

1.00

0.030

0.045

2.00

0.12

305

1

----

----

----

17.0 to 19.0

15.0 to 17.0

1.00

0.030

0.045

2.00

0.08

384

1

----

0.50 max

1.75 to 2.25

5.0 to 6.5

16.0 to 18.0

1.00

0.0.18 to .35

0.045

5.0 to6.5

0.08

XM1

1

----

----

3.0 to 4.0

8.2 to 10.0

17.0 to 19.0

1.00

0.030

0.045

2.00

0.10

18-9LW

1

----

----

3.0 to 4.0

8.0 to 10.0

17.0 to 19.0

1.00

0.030

0.045

2.00

0.03

302 HQ

1

----

2.00 to 3.00

----

10.0 to 14.0

16.8 to 18.0

1.00

0.030

0.045

2.00

0.03

316L

2

2.00 to 3.00

----

10.0 to 14.0

16.8 to 18.0

1.00

0.030

0.045

2.00

0.08

316

2

Ti 5xC min

----

----

9.0 to 12.0

17.0 to 19.0

1.00

0.030

0.045

2.00

0.08

321

3

Cb + Ta 10xC min

----

----

9.0 to 13.0

17.0 to 19.0

1.00

0.030

0.045

2.00

0.08

347

3

----

0.60 max

----

----

16.0 to 18.0

1.00

0.030

0.040

1.00

0.12

430

4

----

----

----

----

11.5 to 13.5

1.00

0.030

0.040

1.00

0.15

410

5

----

0.60 max

----

----

12.0 to 14.0

1.00

0.15 min

0.60

1.25

0.15

416

5

Se 0.15 min

----

----

----

12.0 to 14.0

1.00

0.030

0.60

1.25

0.15

416Se

5

----

----

----

1.25 to 2.50

15.0 to 17.0

1.00

0.030

0.40

1.00

0.20

431

6

Cd+Ta

 0.15 to 0.45

----

3.0 to 5.0

3.0 to 5.0

15.0 to 17.5

1.00

0.030

0.04

1.00

0.07

630

7
دانلود استاندارد ASTM F594