OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد




ASTM A194/A194M


مهره ها در استاندارد
ASTM A194 / A194M

استاندارد ASTM A194 یک استاندارد آمریکایی است که به صورت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

این استاندارد هم برای مهره های با رزوه اینچی و هم برای مهره ها با رزوه متریک تدوین شده است. موارد استفاده این نوع مهره ها برای مصارف دارای فشار کاری بالا و یا دمای کاری بالا و یا هر دو مورد می باشد. برای مهره ها با رزوه اینچی از استاندارد ASTM A194  استفاده می شود و برای مهره ها با رزوه متریک استاندارد ASTM A194M بکارگرفته می شود.  برای مهره های اینچی ازسایز ¼ تا 4 اینچ و برای مهره های متریک از M6 تا M100 در این استاندارد تعریف شده است.

این استاندارد خواص مکانیکی و شیمیایی مهرهای ساخته شده با فولاد کربنی و همچنین مهره های ساخته شده از فولاد آلیاژی و همچنین مهره های فولاد زنگ نزن را شرح می دهد.

مهره ها در این استاندارد به چندین گرید تقسم می شوند . بر خلاف استاندارد ASTM A563 که گرید های اینچی با گریدهای میلیمتر متفاوت هست در این استاندارد گریدهای میلیمتر و گریدهای اینچی با هم یکسان هستند. در جدول زیر انواع گریدهای استاندارد A194 به همراه ترکیب شیمیایی آنها آورده شده است.

Grade Symbol

Material

UNSNumber

Carbon %

Manganese %

Phosphorus %

SulfurE %

Silicon %

Chromium %

Nickel %

Molybdenum %

Titanium %

Columbium %

Nitrogen %

OtherElements %

Grade 1

carbon Steel

 

0.15 min

1.00

0.040

0.050

0.40

 

 

 

 

 

 

 

Grade 2, 2HM, and 2H

carbon Steel

 

0.40 min

1.00

0.040

0.050

0.40

 

 

 

 

 

 

 

Grade 4

carbon Steel

 

0.40-0.50

0.70-0.90

0.035

0.040

0.15-0.35

 

 

0.20-0.30

 

 

 

 

Grade 3

molybdenum Type 501

 

0.10 min

1.00

0.040

0.030

1.00

4.0-6.0

 

0.40-0.65

 

 

 

 

Grade 6

Type 410 Stainless steel

S41000

0.08-0.15

1.00

0.040

0.030

1.00

11.5-13.5

 

 

 

 

 

 

Grade 6F

Type 416 Stainless steel

S41600

0.15

1.25

0.060

0.15 min

1.00

12.0-14.0

 

 

 

 

 

 

6F

Type 416 se Stainless steel

S41623

0.15

1.25

0.060

0.060

1.00

12.0-14.0

 

 

 

 

 

Selenium 0.15 min

Grade 7, Grade 7M

Type 4140 / 4142 / 4145, 4140H, 4142H, 4145H

 

0.38-0.48

0.75-1.0

0.035

0.04

0.15-0.35

0.80-1.10

 

0.15-0.25

 

 

 

 

Grade 8, 8A

Type 304 Stainless steel

S30400

0.08

2.00

0.045

0.030

1.00

18.0-20.0

8.0-11.0

 

 

 

 

 

Grade 8C, 8CA

Type 347 Stainless steel

S34700

0.08

2.00

0.045

0.030

1.00

17.0-19.0

9.0-12.0

 

 

10 X

 

 

Grade 8CLN,8CLNA

Type 347LN Stainless steel

S34751

0.005-

2.00

0.045

0.030

1.00

17.0-19.0

9.0-13.0

 

 

carbon content, min 1.10 0.20-0.50,

0.06-0.10

 

Grade 8M, 8MA

Type 316 Stainless steel

S31600

0.0200.08

2.00

0.045

0.030

1.00

16.0-18.0

10.0-14.0

2.00-3.00

 

15 X carbon content, min

 

 

Grade 8T, 8TA

Type 321 Stainless steel

S32100

0.08

2.00

0.045

0.030

1.00

17.0-19.0

9.0-12.0

 

5 X

 

0.10

 

8F, 8FA

Type 303 Stainless steel

S30300

0.15

2.00

0.20

0.15 min

1.00

17.0-19.0

8.0-10.0

 

(C+N) min -0.70 max

 

 

 

Grade 8F, 8FA

Type 303se Stainless steel

S30323

0.15

2.00

0.20

0.06

1.00

17.0-19.0

8.0-10.0

 

 

 

 

Selenium 0.15 min

Grade 8P, 8PA

Type 305 Stainless steel

S30500

0.12

2.00

0.045

0.030

1.00

17.0-19.0

11.0-13.0

 

 

 

 

 

Grade 8N, 8NA

Type 304N Stainless steel

S30451

0.08

2.00

0.045

0.030

1.00

18.0-20.0

8.0-11.0

 

 

 

0.10-0.16

 

Grade 8LN,8LNA

Type 304LN Stainless steel

S30453

0.030

2.00

0.045

0.030

1.00

18.0-20.0

8.0-11.0

 

 

 

0.10-0.16

 

Grade 8MN, 8MNA

Type 316N Stainless steel

S31651

0.08

2.00

0.045

0.030

1.00

16.0-18.0

10.0-13.0

2.00-3.00

 

 

0.10-0.16

 

Grade 8MLN, MLNA,

Type 316LN Stainless steel

S31653

0.030

2.00

0.045

0.030

1.00

16.0-18.0

10.0-13.0

2.00-3.00

 

 

0.10-0.16

 

Grade 8R, 8RAf

XM19 Nitronic

S20910

0.06

4.0-6.0

0.045

0.030

1.00

20.5-23.5

11.5-13.5

1.50-3.00

 

0.10-0.30

0.20-0.40

Vanadium 0.10-0.30

Grade 8S, 8SA Grade 8MLCuN,

S31254

S21800 S31254

0.100.020

7.0-9.0 1.00

0.0600.030

0.0300.010

3.5^.50.80

16.0-18.019.5-20.5

8.0-9.0 17.5-18.5

6.0-6.5

 

 

0.08-0.180.18-0.22

Copper,0.50-1.00

Grade 8MLCUNA, B8ML4CUN

S31730

S31730

0.030

2.00

0.040

0.010

1.00

17.0-19.0

15.0-16.5

3.0-4.0

 

 

0.045

Copper 4.0-5.0

Grade 9C, 9CA

N08367

N08367

0.030

2.00

0.040

0.030

1.00

20.0-22.0

23.5- 25.5

6.0-7.0

 

 

0.18-0.25

Copper 0.75

Grade 16

Chromium Molybdenum Vanadium Steel

 

0.36-0.47

0.45-0.70

0.035

0.040

0.15-0.35

0.80-1.15

 

0.50-0.65

 

 

 

Vanadium0.25-0.35, Aluminum60.015

سختی گرید

سختی گریدهای مختلف این استاندار در جدول زیر آورده شده است.

 

 

Completed Nuts

 

Sample Nut after Treatment

Grade and Type

Brinell Hardness

Rockwell Hardness C Scale

B Scale

Brinell Hardness ,min

Rockwell Hardness B Scale, min

1

121 min

 

70 min

121

70

2

159 to 352

 

84 min

159

84

2H to 11/2 in. or M36

248 to 327

24 to 35

 

179

89

2H over 11/2 in. or M36

212 to 327

35 max

95 min

147

79

2HM and 7M

159 to 235

 

84 to 99

159

84

3, 4, 7, and 16

248 to 327

24 to 35

 

201

94

6 and 6F

228 to 271

20 to 28

 

 

 

8, 8C, 8CLN, 8M, 8T, 8F, 8P, 8N,8MN,8LN, 8MLN, 8MLCuN, 8ML4CuN, and 9C

126 to 300

32 max

60 min

 

 

8A, 8CA, 8CLNA, 8MA, 8TA, 8FA, 8PA, 8NA,8MNA, 8LNA, 8MLNA, 8MLCuNA, 8ML4CuNA and 9CA

126 to 192

 

60 to 90

 

 

8R, 8RA, 8S, and 8SA

183 to 271

25 max

88 min

 

 

 

کمترین مقدار بارگواه برای مهره های اینچی در استاندارد ASTM A194 در جدول زیر آورده شده است

Nominal Size, in.

Threads per Inch

Stress Area in2

 

 

Proof Load, lbf

 

 

 

Grade 1

Grades 2, 2HM, 6, 6F, 7M

Grades 2H, 3, 4, 7, 16

Heavy Hex

Hex

Heavy Hex

Hex

Heavy Hex

Hex

1/4

20

0.0316

4 130

3 820

4 770

4 300

5 570

4 770

5/16

18

0.0524

6 810

6 290

7 860

7 070

9 170

7 860

3/8

16

0.0774

10 080

9 300

11 620

10 460

13 560

11 620

7/16

14

0.1063

13 820

12 760

15 940

14 350

18 600

15 940

1/2

13

0.1419

18 450

17 030

21 280

19 160

24 830

21 280

9/l6

12

0.182

23 660

21 840

27 300

24 570

31 850

27 300

5/8

11

0.226

29 380

27 120

33 900

30 510

39 550

33 900

3/4

10

0.334

43 420

40 080

50 100

45 090

58 450

50 100

7/8

9

0.462

60 060

55 440

69 300

62 370

80 850

69 300

1

8

0.606

78 780

72 720

90 900

81 810

106 000

90 900

1 1/8

8

0.790

102 700

94 800

118 500

106 700

138 200

118 500

1 1/4

8

1.000

130 000

120 000

150 000

135 000

175 000

150 000

1 3/8

8

1.233

160 200

148 000

185 000

166 500

215 800

185 000

1 1/2

8

1.492

194 000

170 040

223 800

201 400

261 100

223 800

کمترین مقدار بارگواه برای مهره های میلیمتر در استاندارد ASTM A194M در جدول زیر آورده شده است

Nominal

Threads Pitch

Stress Area mm2

 

 

 

Proof Load, kN

 

 

Size,

 

Grade 1

Grades 2, 2HM, 6, 6F, 7M

Grades 2H, 3, 4, 7, 16

mm

Heavy Hex

Hex

Heavy Hex

Hex

Heavy Hex

Hex

M6

1.0

20.1

 

18.0

16.6

20.8

18.7

29.2

20.8

M8

1.25

36.6

 

32.8

30.2

37.9

34.0

44.1

37.9

M10

1.50

58.0

 

51.9

47.9

60.0

53.9

69.9

60.0

M12

1.75

84.3

 

75.5

69.5

87.3

78.4

101.6

87.3

M14

2.0

115.0

 

102.9

94.9

119.0

107.0

138.6

119.0

M16

2.0

157.0

 

140.5

129.5

162.5

146.0

189.2

162.5

M20

2.5

245.0

 

219.3

202.1

253.6

227.8

295.2

253.6

M22

2.5

303.0

 

271.2

249.9

313.6

281.8

365.1

313.6

M24

3.0

353.0

 

315.9

291.2

365.4

328.3

425.4

365.4

M27

3.0

459.0

 

411.0

378.7

475.1

426.9

553.4

475.1

M30

3.5

561.0

 

502.1

462.8

580.6

521.7

676.0

580.6

M36

4.0

817.0

 

731.2

674.0

845.6

759.8

984.5

845.6

 

 

 

 

All Types of Grade 8, and

 

 

 

 

 

 

 

 

Grades 9C and 9CA

 

 

 

 

 

Nominal Size, mm

 

Thread Pitch Stress

Heavy HexH

Hex’

 

 

 

 

 

 

 

Area,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm2

 

 

 

 

 

 

M6

 

1.0

20.1

11.1

10.4

 

 

 

 

M8

 

1.25

36.6

20.1

18.8

 

 

 

 

M10

 

1.50

58.0

31.9

29.9

 

 

 

 

M12

 

1.75

84.3

46.4

43.4

 

 

 

 

M14

 

2.0

115.0

63.3

59.2

 

 

 

 

M16

 

2.0

157.0

86.4

80.9

 

 

 

 

M20

 

2.5

245.0

134.8

126.2

 

 

 

 

M22

 

2.5

303.0

166.7

156.0

 

 

 

 

M24

 

3.0

353.0

194.2

181.8

 

 

 

 

M27

 

3.0

459.0

252.5

236.4

 

 

 

 

M30

 

3.5

561.0

308.6

288.9

 

 

 

 

M36

 

4.0

817.0

449.4

420.8

 

 

 

 استاندارد ابعادی برای مهره های اینچی در این استاندارد ANSI B18.2.2 می باشد که خود دارای چندین تنوع جدول ابعادی می باشد. استاندارد B18.2.4.6M و ISO 4033 نیز برای تولید مهره های میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

برای بررسی استاندارد رزوه برای مهره های اینچی می توان به استاندارد ANSI B1.1 مراجعه کرد و برای مهره های میلیمتر می بایست از استاندارد ANSI B1.13M استفاده کرد. استاندارد های ذکر شده را می توانید در سایت شرکت بهین فولاد پیگیری کنید.

بسته به نوع و استاندارد استادبولت ، انکربولت و پیچ مورد نظر ، مهره متناظر با آن سفارش گذاری می شود. به عنوان مثال برای استادبولت B7 در استاندارد A193 مهره گرید 2H پیشنهاد می شود و برای استادبولت B7M در استاندارد A193 مهره گرید 2HM پیشنهاد می شود ، برای استادبولت B16 در استاندارد A193 مهره گرید 4,7 ,16 پیشنهاد می شود. لازم به ذکر است که در ویرایش جدید استاندارد ASTM A194 گرید 7  جایگزین گرید 4 شده است . در مواردی که دمای کاری استادبولت بالا می باشد پیشنهاد می شود برای استادبولت B16 در استاندارد A193 مهره گرید 16 مورد استفاده قرار بگیرد.

برای استادبولت ها و پیچ ها با گرید B8M که از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی است مهره گرید 8M توصیه می شود.

باید توجه کرد که در انتخاب مهره برای پیچ ها غیر از خواص مکانیکی و ترکیب شیمیایی باید شرایط سرویس دهی و همچنین خواص خوردگی نیز مد نظر قرار بگیرد. به عنوان مثال نباید تصور شود که برای پیچ B7 پوشش داده شده با پوشش داکرومات که پایه مواد آن فولاد کم آلیاژی است می توان در شرایط خاص ( مثل داشتن مهره در انبار ، کم بودن وقت برای تهیه مهره مربوطه ، تصور اینکه مهره استیل بهتر است و ...) از مهره گرید 8M استفاده کرد. چرا که مهم تر از اینکه خواص مکانیکی و ترکیب شیمیایی مطابقت ندارد این دو جنس در کنار هم پیل گالوانیک تشکیل داده و باعث خوردگی شدید پیچ خواهد شد.  

با توجه به اینکه استاندارد ASTM A194 هم برای مهره های میلیمتری و هم برای مهره های اینچی تعریف شذه است در بیشتر موارد امکان جایگزینی ابعاد میلیمتر با ابعاد اینچی و یا بلعکس وجود دارد. این جایگزینی در بعضی از موارد می تواند سرعت تولید و همچنین قیمت نهایی را تغییر دهد و این مهم برای کارفرمایان و مهندسین پروژه می تواند مورد توجه باشد.

کارشناسان فنی شرکت بهین فولاد می توانند در این خصوص مشاوران خوبی برای کارفرمایان محترم باشند.

در صورت نیاز به استاندارد اصلی می توانید استاندارد ASTM A194 و ASTMA194M را در انتهای همین صفحه دانلود کنید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید از دیگر قسمت های سایت استفاده و یا با واحد فنی مهندسی شرکت بهین فولاد در تماس باشید.