OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد

عملیات حرارتی

گرم کردن و سرد کردن زمان بندی شده فلزات برای بدست آوردن خواص مکانیکی ، فیزیکی ، شیمیایی و بطور ویژه متالوژیکی مناسب را عملیات حرارتی می نامند. از عملیات حرارتی برای منسجم کردن ملکولی، تنش زدایی، تنش های ناشی از عملیات و فرایند های تولید، ایجاد خاصیت های جدید به فولاد مانند انعطاف، ضربه پذیری بالا، مقاومت در برابر فرسایش و ... ، ایجاد لایه بیرونی سخت با مرکزیت نرم، افزایش جذب انرژی بالا، بهبوئد خواص الکتریکی و مغناطیسی و... برای فولاد استفاده می شود .

یکی از دلایل عمده‌ای که می‌توان فولادهایی با خواص مختلف بدست آورد همان تبدیل ساختمان کریستالی آهن از آلفا به گاما با تغییر درجه حرارت می‌باشد. این تبدیل مطابق با نمودار آهن-کربن می‌تواند در حد زیادی تحت تاثیر کربن قرار گیرد. برای مثال سختی و استحکام در فولادهای سریع سرد شده (آب داده شده) بستگی به میزان درصد کربن موجود در آنها دارد.

گرم کردن و سرد کردن زمان بندی شده فلزات برای بدست آوردن خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

گرم کردن و سرد کردن زمان بندی شده فلزات برای بدست آوردن خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

گرم کردن و سرد کردن زمان بندی شده فلزات برای بدست آوردن خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

گرم کردن و سرد کردن زمان بندی شده فلزات برای بدست آوردن خواص مکانیکی

عملیات حرارتی