OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولادرزوه زنی

عملیات رزوه زنی با توجه به خارجی و یا داخلی بودن رزوه روش ها وتجهیزات متفاوتی دارد. ایجاد رزوه خارجی بر روی قطعات به دو دسته کلی ایجاد رزوه با براده برداری از قبیل برش و تراش و ایجاد رزوه بدون براده برداری از قبیل رولینگ یا فورمینگ، تخلیه الکتریکی، قالب گیری و ریخته گری است. ایجاد رزوه به روش تراش نسبت به شکل دهی رزوه و رولینگ هنگامی استفاده میشود که نیاز به عمق رزوه ی کامل باشد، تعداد کم باشد، و یا ماده ترد باشد. از روش رولینگ دو توپی و سه توپی نیز برای تولید پیچ شش گوش، پیچ با گل مربعی، پیچ با گل هشت پر، استاد بولت و غیره با کلاس لقی های بسیار دقیق استفاده میشود. .