OK
شرکت تولیدی صنعتی بهین فولاد
پل های فلزی
پل های فلزی از جمله سازه های فولادی مهم در امر حمل و نقل و ارتباطات هستند. روش اتصالات در این نوع سازه میتواند استفاده از پیچ و مهره و یا استفاده از جوشکاری باشد که به طور کلی به طراحی سازه بستگی دارد. استفاده از پیچ و مهره های ساختاری مطابق استاندارد ISO 898-1 و ISO 898-2 که دارای پوشش های محافظ خوردگی باشند به منظور اتصال قسمت های مختلف پل ها از جمله مراحل اصلی طراحی پل است. گشتاور مورد نیاز برای بارهای مورد تحمل در اتصالات مورد استفاده در این گونه سازه ها نیز با توجه به استاندارد این گونه پیچ ها مطابق ISO 898-7 است.

دانلود استاندارد

ASTM A36